Thứ tư, 04/10/17

Ban lãnh đạo viện

Ban Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ
 
 

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại cơ quan

Số phòng làm việc

Thư điện tử

PGS. TS. Hoàng Minh

Viện trưởng

38.251.563

Phòng số 205 nhà A

hoangminh@most.gov.vn

 

 

Số lượt đọc7499